Достава извештаја

Упутство о поступку достављања извештајне документације


Сточарска година почиње 1. октобра а завршава се 30. септембра. У току сточарске године, свака основна одгајивачка организација треба да достави извештајну документацију у предвиђеним временским роковима и на одговарајућим обрасцима матичне евиденције. Вођење основне матичне евиденције и достављање података главној одгајивачкој организацији у виду извештајне документације, могуће је спровести у писменој или електронској форми.


Извештајна документација у писменој форми

Када се извештајна документација доставља у писменој форми, основна одгајивачка организација је у обавези да попуни спецификацију која прати извештајну документацију. Садржина спецификације је ближе објашњена у обрасцу „спецификација“, који можете преузети у оквиру линка "Формулари и обрасци".

Извештајна документација у електронској форми

Када се извештајна документација доставља у електронској форми, основна одгајивачка организација је у обавези да попуни и печатом овери предвиђени образац (електронска документација), који даље на оверу прослеђује регионалној и главној одгајивачкој организацији. Електронска извештајна документација ће се сматрати прихваћеном, тек пошто је извршена провера о њеном приспећу, што се потврђује оверавањем поменутог обрасца од стране регионалне и главне одгајивачке организације. Након тога, одговорна лица главне одгајивачке организације ће основној одгајивачкој организацији доставити оверену копију обрасца, која је уједно и потврда о извршеној предаји извештајне документације.

Основна одгајивачка организација је у обавези да извештајну документацију доставља у електронским форматима у којима се подаци могу користити и даље обрађивати (на пример у "Еxcel" формату). Електронски формати које нису у потпуности подесни за обраду (на пример скенирана и фотографисана документа, пдф формати и слично)  неће бити прихваћени као вид електронске извештајне документације.РОКОВИ

  1. Оверен регистар прашења (овера основне и регионалне одгајивачке организације), се доставља месечно, најкасније тромесечно, односно за прво тромесечје најкасније до 15. јануара, за друго тромесечје најкасније до 15. априла, за треће тромесечје најкасније до 15. јула и за четврто тромесечје најкасније до 15. октобра. У случају да у неком периоду нема прашења основна одгајивачка организација је дужна да достави допис у коме је јасно прецизиран период у коме није било прашења, те самим тим ни попуњавања регистра прашења. 

  2. Оверен регистар припуста (овера основне и регионалне одгајивачке организације), се доставља месечно, најкасније до 15-тог у следећем месецу.

  3. План спровођења селекцијских смотри у току текуће сточарске године доставити најкасније до 30. марта, потписан од стране директора регионалне одгајивачке организације

  4. Комисијске записнике о извршеној селекцијској смотри доставити најкасније 15 дана након смотре.

  5. Рокови за пријаве и извештаји о извршеним мерама селекције тј. из одгајивачких програма, достављају се у зависности од термина Конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

  6. Обрасци МУС се достављају заједно са формуларима извештаја о извршеним мерама селекције у терминима који су дати у Конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

  7. Захтеви за регистрацију грла се достављају месечно, најкасније тромесечно, односно за прво тромесечје најкасније до 15. јануара, за друго тромесечје најкасније до 15. априла, за треће тромесечје најкасније до 15. јула и за четврто тромесечје најкасније до 15. октобра.

  8. Рок за слање захтева за издавање потврде о пореклу је најкасније две недеље од датума продаје грла.

  9. Образац Захтева за ултразвучно мерење дебљине сланине подноси извршилац мерења за грла која су завршила перформанс тест, најкасније 7 дана по обављеном ултразвучном мерењу.